Hệ thống giao dịch trực tuyến phải tuân thủ đúng thứ tự ưu tiên lệnh

hệ thống giao dịch trực tuyến

[Hệ] thống giao dịch trực tuyến của Thành viên phải được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định về giao dịch trực tuyến chứng khoán do SGDCK TPHCM ban hành cũng như các quy định khác liên quan; Hệ thống giao dịch của Thành viên phải đảm bảo tuân thủ được đúng thứ tự ưu tiên lệnh về thời gian, đảm bảo được tính minh bạch và công bằng trong quá trình nhận lệnh và xử lý tất cả các lệnh mua bán chứng khoán trực tuyến.

Hệ thống giao dịch trực tuyến tuân thủ đúng các yêu cầu khác của pháp luật

Thành viên chỉ được một kết nối giao dịch trực tuyến chứng khoán với SGDCK TPHCM từ một địa điểm kết nối giao dịch trực tuyến đã đăng ký với SGDCK TPHCM;

Hệ thống giao dịch trực tuyến của Thành viên đảm bảo không cho nhà đầu tư tự thực hiện quảng cáo giao dịch thoả thuận và thực hiện giao dịch thoả thuận;

Trường hợp Thành viên muốn thực hiện các thay đổi hoặc chỉnh sửa như nêu dưới đây đối với Hệ thống giao dịch đang sử dụng. Công ty phải được sự chấp thuận của sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến TPHCM. Đồng thời nộp các tài liệu chi tiết về các thay đổi liên quan đến Hệ thống. Và đảm bảo các thay đổi hoặc chỉnh sửa sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch trực tuyến hoặc Hệ thống giao dịch của SGDCK TPHCM, tuân thủ các quy định về giao dịch trực tuyến chứng khoán và đảm bảo các yêu cầu chức năng do SGDCK TPHCM quy định:

  • Thay đổi Nhà cung cấp giải pháp;
  • [Thay] đổi công nghệ của hệ thống thiết bị máy tính;
  • Thay đổi cấu trúc mạng của Hệ thống giao dịch của Công ty chứng khoán Thành viên;
  • Thay đổi về chức năng của Hệ thống giao dịch của Công ty chứng khoán Thành viên;
  • [Thay] đổi địa điểm kết nối giao dịch trực tuyến;
  • Các thay đổi khác khi SGDCK TPHCM thấy cần thiết.

Hệ thống giao dịch đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về nghiệp vụ, thông tin và dữ liệu

haythongthaikhigiaodichtranhmattienoan

[Hệ] thống giao dịch của Thành viên phải được xây dựng. Theo đúng yêu cầu đặc tả kỹ thuật do SGDCK TPHCM cung cấp;

Hệ thống giao dịch của Thành viên phải có độ bảo mật cao. Bảo đảm chống lại được các hình thức tấn công;

Hệ thống giao dịch của Thành viên phải có chức năng kiểm tra. Và chấp nhận dữ liệu từ hệ thống giao dịch trực tuyến chứng khoán của SGDCK TPHCM.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY