07:30 JPY Services PMI (Tháng 7)
12:45 CHF Môi Trường Tiêu Dùng của SECO (Quý 3)
13:30 CHF Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 6)
14:15 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Tây Ban Nha (Tháng 7)
14:45 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Italy (Tháng 7)
14:50 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Pháp (Tháng 7).
14:55 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ của Đức (Tháng 7)
15:00 EUR PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 7)
15:00 EUR Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 7)
15:30 GBP Composite PMI (Tháng 7)
15:30 GBP Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 7)
20:45 USD PMI Hỗn Hợp của Markit (Tháng 7)
20:45 USD Chỉ Số PMI Dịch Vụ (Tháng 7)
21:00 USD Chỉ Số Việc Làm Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 7)
21:00 USD Chỉ Số PMI Phi Sản Xuất của ISM (Tháng 7)

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY