Biều đồ vàng 60 phút:

Chịu ảnh hưởng của USD và trái phiếu quốc gia Mỹ, xu hướng giá vàng tiếp tục trầm cảm, nhìn từ biểu dồ 60 phút xu hướng tổng thế lệch về xu hướng giảm, dòng suy nghĩ thao tác vẫn tiếp tục lấy vào lệnh giảm làm chính. Bên trên cần chú ý kháng cự 1328, nếu hướng lên phá vỡ thì sẽ có sự phục hồi, nếu không thế phá vỡ thì tiếp tục xu hướng giảm. Đề nghị thao tác: tại mức 1328 vào lệnh giảm.

Biểu đồ EUR/USD 60 phút:

Kinh tế khu vực đồng EURO tăng trưởng đình trệ, gần đây ngôn luận phái bồ câu bắt đầu lan truyền tại khu vực đồng EURO, biểu đồ EUR/USD 60 phút giảm liên tục 5 ngày, nhìn từ xu hướng hiện tại, chỉ số KD dần giao nhau hướng lên tại khu vự bán vượt, trong ngắn hạn sẽ xuất hiện sự phục hồi tiến hành chỉnh sửa kỹ thuật, nhưng xu hướng tổng thể vẫn tiếp tục vào lệnh giảm. Về mặt thao tác, phái thận trọng có thể tại mức 1.22130 vào lệnh giảm, phái cấp tiến có thể tại mức 1.21650 vào lệnh tăng.

Biểu đồ GBP/USD 60 phút:

Giá chưa phá vỡ mức thấp của giai đoạn trước, xu hướng giảm trước đây đã kết thúc, tình hình bắt đầu quay về giao động trong khoảng. Hiện tại cần chú ý kháng cự trên 1.40000, nếu hướng lên phá vỡ mức 1.40000 thì sẽ hình thành xu hướng tăng, bên dưới chú ý mức 1.39230 nếu mức này bị phá vỡ thì sẽ tiếp tục hình thành xu hướng giảm mới. Trước khi chưa xuất hiện giảm phá vỡ thì vẫn lấy giao động trong khoảng làm chính. Đề nghị: tại mức 1.40000 vào lệnh giảm, tại mức 1.39230 vào lệnh tăng.

Biểu đồ USD/JPY 60 phút:

Chịu ảnh hưởng của việc USD duy trì mạnh mẽ, USD/JPY duy trì tăng, nhìn từ mặt phiên, giá USD/JPY tiến hành chỉnh sửa kỹ thuật bằng cách tăng dần, xu hướng giảm bị ép, tình hình tương lai vẫn duy trì xu hướng tăng, về mặt thao tác vẫn tiếp tục lấy vào lệnh tăng làm chính. Đề nghị thao tác: tại mức 109.310 vào lệnh tăng.

Phân tích trên chỉ cung cấp cho tham khảo, nếu cần hướng dẫn thao tác tỉ mỉ hoặc nhà phân tích giải phiên thì liên hệ giám đốc khách hàng.