KHUYẾN NGHỊ GIAO DỊCH NGÀY 18/12/2017


“Tình hình giá sau khi tiếp xúc đáy đã có sự phục hồi và tại bên trên có sự giao động khoảng, hiện tại cần chú ý đến mức kháng cự tại 1260, mức hỗ trợ tại 1250. Khi tình hình chưa có sự phá vỡ xu hướng giao động, tại ngắn hạn có thể tại mức cao vào lệnh giảm, tịa mức thấp vào lệnh tăng.
Thao tác kiến nghị: Tại 1250.5 vào lệnh tăng, tại 1261.5 vào lệnh giảm.